Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
48/2019/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luât Dân quân tự vệ. 22/11/2019
59/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 01/07/2019
1169/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Quản lý nhà & thị trường bất động sản Về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019. 22/05/2019
09/2019/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Quản lý nhà & thị trường bất động sản Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 22/05/2019
31/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. 10/04/2019
09/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 24/01/2019