Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 59

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1279/2004/QĐ-BCA(A11) Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 10/11/2004
33/2002/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước 28/03/2002
30/2000/QH10 Quốc hội Pháp lệnh Luật, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. 28/12/2000