TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
15/2023/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Phát triển đô thị & hạ tầng kỹ thuật Thông tư ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. 29/12/2023
14/2023/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quản lý xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 29/12/2023
13/2023/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Các lĩnh vực khác Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. 29/12/2023
29/2023/QH15 Quốc hội Luật Quản lý nhà & thị trường bất động sản Luật Kinh doanh bất động sản. 28/11/2023
35/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Phát triển đô thị & hạ tầng kỹ thuật; Quản lý nhà & thị trường bất động sản; Quản lý xây dựng; Quy hoạch - Kiến trúc Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 20/06/2023
12/2023/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 24/05/2023
11/2023/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Quản lý xây dựng Phân cấp thẩm quyền quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19/05/2023