Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019
(15:14 | 08/06/2019)

Ngày 25/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2019 và thay thế cho Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xem chi tiết tệp đính kèm.

BAN BIÊN TẬP