Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (kỳ tháng 7-2018)
(15:32 | 14/12/2018)

Ngày 03/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Đính kèm: Quyết định số Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 03/07/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

BAN BIÊN TẬP