Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(14:17 | 02/10/2018)

Ngày 17/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

BAN BIÊN TẬP (theo Cổng www.kiengiang.gov.vn)