Tăng cường chất lượng trong công tác thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(15:07 | 23/08/2022)

Trong những năm qua, công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được các chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan quan tâm thực hiện và dần đi vào nề nếp, chất lượng công trình từng bước được nâng lên, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư và giải ngân vốn các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, qua công tác thẩm định dự án; thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại dẫn đến việc phải điều chỉnh, thẩm tra, thẩm định lại nhiều lần, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công của các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
- Hồ sơ trình thẩm định còn nhiều sai sót trong giai đoạn thiết kế và thẩm tra, chủ yếu các lỗi thường xảy ra trong bản vẽ và dự toán là: thiếu thể hiện các chi tiết trong bản vẽ thiết kế; đo bốc khối lượng dự toán không thống nhất với bản vẽ thiết kế, một số chi tiết giữa các bản vẽ không thống nhất; Việc áp dụng các đơn giá, định mức trong dự toán vẫn còn sai sót nhiều, chưa phù hợp với quy định,... 
- Một số đơn vị tư vấn bố trí nhân sự đảm nhận các chức danh chủ trì, chủ nhiệm công tác thiết kế cho từng bộ môn trong hồ sơ thiết kế có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chưa phù hợp đối với lĩnh vực do mình đảm nhận hoặc có chứng chỉ hành nghề nhưng đã hết hạn, hồ sơ trình thẩm định gửi thiếu thành phần theo quy định.
Để khắc phục các tồn tại nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan (được giao làm chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư) trên địa bàn tỉnh có biện pháp chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại trên; rà soát các quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân phải đảm bảo theo quy định tại Chương VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ để lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra có đủ kinh nghiệm và năng lực để thực hiện công tác thiết kế và thẩm tra thiết kế xây dựng trước khi trình thẩm định nhằm đảm bảo chất lượng hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và giải ngân vốn các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Sở Xây dựng thông báo để các quý cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

BAN BIÊN TẬP