Triển khai thực hiện một số Thông tư mới do Bộ Xây dựng ban hành
(12:13 | 17/09/2021)

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng vừa ban hành 04 Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, ban hành Định mức xây dựng, hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng, gồm: Thông tư số 11/2021/TT-BXD, Thông tư số 12/2021/TT-BXD, Thông tư số 13/2021/TT-BXD, Thông tư số 14/2021/TT-BXD, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2021.

Sở Xây dựng thông báo đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh biết và tổ chức thực hiện theo các quy định tại các Thông tư nói trên theo liên kết kèm theo bên dưới.

BAN BIÊN TẬP