Các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của bộ, ngành và của tỉnh Kiên Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
(10:44 | 23/07/2021)

Thực hiện Công văn số 819/STTTT-TTBCBC ngày 21/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ nội dung tuyên truyền theo yêu cầu tại Công văn số 819/STTTT-TTBCBC và các văn bản theo các tệp đính kèm theo.

BAN BIÊN TẬP