Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang
(14:58 | 19/06/2021)

Ngày 10/6/2021, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Báo cáo số 1074/BC-SXD về kết quả thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo số 1074/BC-SXD theo tệp đính kèm.

BAN BIÊN TẬP