Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(05:45 | 11/07/2020)

Ngày 10/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2020 và thay thế cho Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang.

BAN BIÊN TẬP