Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(05:40 | 04/07/2020)

Ngày 13/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 23/01/2020 và thay thế cho các Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang.

BAN BIÊN TẬP