Kết quả thực hiện kinh phí năm 2018 và dự toán kinh phí hoạt động năm 2019 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang và các đơn vị trực thuộc
(21:03 | 07/04/2019)

Sở Xây dựng công bố dự toán kinh phí được giao chi cho hoạt động của cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng; Trung tâm Quy hoạch xây dựng).

BAN BIÊN TẬP