Tài liệu về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam thời gian qua
(04:36 | 05/06/2020)

Thực hiện Công văn số 357/STTTT-TTBCBC ngày 28/5/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc đề nghị đăng tải tài liệu về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam thời gian qua.

Sở Xây dựng xin đăng tải toàn bộ Công văn số 357/STTTT-TTBCBC và tài liệu hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định theo Công văn số 1015-CV/BTGTU ngày 18/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (xem chi tiết files đính kèm).

BAN BIÊN TẬP