Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”
(09:37 | 14/02/2020)

 Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 13/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2019 - 2021 với những mục tiêu thiết thực, phù hợp với thực tiễn của cơ quan và ngành Xây dựng tỉnh.

MỤC TIÊU CỤ THỂ:

1. Hàng năm, 100% báo cáo viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

 2. Hàng năm, 100% công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới mọi hình thức.

 3. Hình thành trên phạm vi toàn ngành xây dựng văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái với đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

(Xem chi tiết Kế hoạch kèm theo)

BAN BIÊN TẬP