TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo thống kê ngành Xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2020

(05:48 | 19/06/2021)

Thực hiện Công văn số 250/BXD-KHTC ngày 25/01/2021 và Công văn số 1730/BXD-KHTC ngày 17/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng chính thức năm 2020; Phiếu chuyển số 753/PC-VP ngày 03/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện báo cáo chính thức năm 2020; Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 3460/VP-KT ngày 25/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo thực hiện báo cáo thống kê ngành xây dựng chính thức năm 2020.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2020, như sau:

Căn cứ trách nhiệm được giao tại Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 và Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng; các văn bản đôn đốc của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 206/SXD-VP ngày 05/02/2021 (Công văn đính chính Công văn số 206/SXD-VP số 215/SXD-VP ngày 17/02/2021), Công văn số 506/SXD-VP ngày 26/3/2021 gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và phòng quản lý chuyên ngành về Xây dựng thuộc UBND các huyện, thành phố trong tỉnh về việc thực hiện báo cáo thống kê ngành Xây dựng năm 2020.

Các văn bản trên được gửi cho các sở, ban, ngành và địa phương bằng nhiều hình thức điện tử (qua hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của tỉnh, thư điện tử công vụ của tỉnh…), đảm bảo các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận được và chỉ đạo, phân công đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện theo yêu cầu.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 983-BC-SXD.signed.pdf