Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019

(20:30 | 08/06/2019)

Thực hiện Công văn số 3044/VP-TH ngày 28/5/2019 của Văn phòng Ủy  ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019.

Xem chi tiết tệp đính kèm.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 753_BC-SXD_2019-06-05_0908.signed.pdf