TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin tuyên truyền - Quảng bá sản phẩm

Xem với cỡ chữAA

Sở Xây dựng triển khai, quán triệt Luật PCTN 2018, Luật Tố cáo 2018 (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN

(13:27 | 11/04/2020)

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về chương trình hành động của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 13/9/2019 và Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 11/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 2279/KH-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; Kế hoạch số 126/KH-SXD của Sở Xây dựng về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020”; Kế hoạch số 422A/KH-SXD ngày 13/3/2020 của Sở Xây dựng về thực hiện công tác PCTN năm 2020; Kế hoạch số 632/KH-SXD ngày 15/4/2020 của Sở Xây dựng về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Nhằm tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, Sở Xây dựng ban hành văn bản phổ biến việc triển khai, cụ thể như sau:

 

 

1. Văn bản Luật:

- Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội 14;

- Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 của Quốc hội;

2. Các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN:

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Công văn 298/CP-V.I ngày 22/7/2019 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

- Công văn số 795/UBND-NCPC ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang, về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

- Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Công văn 1351/UBND-NCPC ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc rà soát, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng;

- Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

3. Hình thức phổ biến:

Tất cả các văn bản được đề cập ở khoản 1 và 2 Công văn này được gửi điện thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (mục Văn bản đi; mục Thông báo nội bộ), thông qua thư điện tử công vụ của phòng, đơn vị, công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng.

Riêng đối với người lao động khác (không có tài khoản trên phần mềm) thì được triển khai, phổ biến lồng ghép với cuộc họp tập thể phòng, đơn vị, họp chi bộ.

Sở Xây dựng thông báo đến các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết để chủ động quán triệt, nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1351_UBND-NCPC.signed.pdf; 29_KH-UBND.signed.pdf; 565_SXD-TTr_2020-06-02_0857.signed.pdf; 795_UBND-NCPC.signed.pdf; Chi Thi-10.pdf; Cong van 298.signed_2.pdf; KH 137_2018_QH14_336713.pdf; Luat PCTN nam 2018.pdf; Luat To cao 25_2018_QH14.pdf; ND 31 huong dan Luat To cao.signed_2.pdf; nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung.pdf