TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin tuyên truyền - Quảng bá sản phẩm

Xem với cỡ chữAA

Tọa đàm phòng, chống tham nhũng trong công tác tổ chức, cán bộ tại cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(13:23 | 04/04/2020)

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về chương trình hành động của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 13/9/2019 và Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 11/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 2279/KH-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; Kế hoạch số 126/KH-SXD của Sở Xây dựng về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020”; Kế hoạch số 422A/KH-SXD ngày 13/3/2020 của Sở Xây dựng về thực hiện công tác PCTN năm 2020; Kế hoạch số 632/KH-SXD ngày 15/4/2020 của Sở Xây dựng về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Hướng dẫn số 164/HD-SNV ngày 14/02/2020 của Sở Nội vụ về tổ chức tọa đàm phòng, chống tham nhũng trong công tác tổ chức, cán bộ.

Nhằm triển khai đến cấp ủy, các đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nội dung tọa đàm phòng, chống tham nhũng trong công tác tổ chức, cán bộ. Sở Xây dựng triển khai một số văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và báo cáo đề dẫn, cụ thể như sau:

- Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội 14;

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Công văn 298/CP-V.I ngày 22/7/2019 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP;

- Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020);

- Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền;

- Chỉ thị số 27/CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

- Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2015 của Thanh tra Chính phủ về tăng cường, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đối với công chức, viên chức ngành thanh tra;

- Công văn số 934-CV/TU ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh về việc rà soát, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng.

- Báo cáo đề dẫn tọa đàm phòng, chống tham nhũng trong công tác tổ chức, cán bộ.

Tất cả các văn bản nêu trên được gửi điện thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (mục Văn bản đi; mục Thông báo nội bộ); thông qua thư điện tử công vụ của phòng, đơn vị, công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng và đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng.

Riêng đối với người lao động khác (không có tài khoản trên phần mềm) thì được triển khai, phổ biến lồng ghép với cuộc họp tập thể phòng, đơn vị, họp chi bộ.

Sở Xây dựng thông báo đến cấp ủy Sở, các đoàn thể và toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết để chủ động quán triệt, nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp các ý kiến trao đổi về các giải pháp phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý sau khi nghiên cứu các văn bản triển khai và báo cáo đề dẫn, gửi về đơn vị đầu mối (Thanh tra Sở - mail: ttr.sxd@kiengiang.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 541_SXD-TTr_2020-06-02_0858.signed.pdf; 934-cvtu.signed.pdf; Bao cao de dan kem theo CV 541_0001.pdf; Chi thi-769.PDF; CT-10.pdf; CT27TW.pdf; Luat PCTN nam 2018.pdf; Luat vien chuc so 52.pdf; nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung.pdf; Quy_dinh_205_TW_ve_viec_kiem_soat_quyen_luc_cong_tac_can_bo_-_chong_chay_chuc_chay_quyen[1].pdf