TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chương trình - Dự án - Đề án - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(05:23 | 15/06/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-TU ngày 03/6/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Sở Xây dựng Kiên Giang xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị như sau:

   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

   Nâng cao trách nhiệm, vai trò của Cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong việc bảo vệ người tố cáo; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Giúp cán bộ, công chức nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân tại Trung tâm hành chính công tỉnh và công chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, đơn vị.

Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và tiến độ triển khai.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền các văn bản sau:

- Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

- Kế hoạch số 165-KH/TU ngày 03/6/2019 của Tỉnh ủy Kiên Giang về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 

2. Nội dung triển khai thực hiện:

2.1. Tuyên tuyền, phồ biến Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị bằng hình thức phổ biến thông qua các cuộc họp giao ban của Sở, họp chuyên môn của các phòng, ban, dơn vị trực thuộc trong cơ quan.

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2019 và các năm tiếp theo.

2.2. Thực hiện đăng tải toàn bộ nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, các tài liệu liên quan trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2019 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trưởng các phòng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 165-KH/TU ngày 03/6/2019 của Tỉnh ủy Kiên Giang đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc đơn vị thông qua các cuộc họp của phòng, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.

- Giao Văn phòng Sở kịp thời cập nhật và đăng tải các văn bản nêu trong kế hoạch này trên Website của Sở.

- Căn cứ các nhiệm vụ được giao, yêu cầu Trưởng các phòng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở triển khai tổ chức thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả gửi về Thanh tra Sở để tổng hợp báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Sở Xây dựng./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 165-khtu T.hien CT27BCT bve nguoi chongTN.doc; CT27TW.pdf; KH 790A tuyen truyen chi thi 27_0001.pdf