Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công bố Sàn giao dịch BĐS đủ điều kiện hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Sàn giao dịch bất động sản BAI TRUONG LAND có đủ điều kiện hoạt động theo quy định

(18:15 | 30/06/2018)

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Kinh doanh bất động sản;

Thực hiện Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức các hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Sau khi Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản BAI TRUONG LAND thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư bất động sản Bãi Trường, đã có đủ điều kiện hoạt động theo quy định cụ thể như sau:

- Tên sàn giao dịch bất động sản: Sàn giao dịch bất động sản BAI TRUONG LAND

- Tên doanh nghiệp thành lập sàn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư bất động sản Bãi Trường

- Địa chỉ sàn giao dịch: V03B-SV1A, Tổ hợp Sonasea Villas &Resort, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

- Điện thoại: 0977 555 775;

- Email: batdongsanbaitruong@gmail.com

- Giám đốc điều hành sàn giao dịch: ông Nguyễn Vũ Bình

- Ngày thành lập sàn: 17/4/2018

Xem văn bản công bố

BAN BIÊN TẬP