Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tài liệu, biểu mẫu khác

Xem với cỡ chữAA

Phụ lục kèm theo Công văn số 2892/SXD-VP của Sở Xây dựng; Phụ lục I, II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng

(15:39 | 16/11/2018)

Các phụ lục kèm theo bên dưới gồm:

1. Phụ lục: Trách nhiệm thu thập, tổng hợp và gửi báo cáo thống kê kèm theo Công văn số 2892/SXD-VP ngày 16/11/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.

2. Phụ lục I - Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê, Phụ lục II - Giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Phu luc I TT07BXD - Cac bieu mau.xlsx; Phu luc II TT07BXD - Giai thich bieu mau.pdf; Phu luc kem theo CV SXDKG.pdf