Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tài liệu, biểu mẫu khác

Xem với cỡ chữAA

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 2835/SXD-PTĐT ngày 02/11/2018

(06:00 | 08/11/2018)

Gồm 03 phụ lục: 01, 02 và 03.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2835_SXD-PTDT_2018-11-05_1643.signed.pdf; Mau 01 - Phieu dieu tra HTMT.doc; Mẫu 02.doc; Mẫu 03 (3).doc