Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tài liệu, biểu mẫu khác

Xem với cỡ chữAA

Phụ lục, Biểu mẫu và văn bản kèm theo Công văn số 128/SXD-VP ngày 07/02/2020 của Sở Xây dựng

(09:17 | 10/02/2020)

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng; Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại Công văn số 4741/VP-KTCN ngày 24/8/2018 về việc thực hiện Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng và Công văn số 4742/VP-KTCN ngày 24/8/2018 về việc thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

Thực hiện Công văn số 210/BXD-KHTC ngày 16/01/2020 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng; để có cơ sở thu thập, tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh các chỉ tiêu, thông tin thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định của Thông tư số 06/2018/TT-BXD và Thông tư số 07/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc thu thập, tổng hợp các thông tin thống kê và gửi báo cáo cho Sở Xây dựng theo các biểu mẫu đính kèm bên dưới.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 128_SXD-VP_2020-02-07_1430.signed.pdf; 210_BXD-KHTC_2020-01-20_1446.PDF; Phu luc I TT07BXD - Cac bieu mau.xls; Phu luc II TT07BXD - Giai thich bieu mau.doc