Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tài liệu, biểu mẫu khác

Xem với cỡ chữAA

Phụ lục, Biểu mẫu và văn bản kèm theo Công văn số 1266/SXD-VP ngày 16/8/2019 của Sở Xây dựng

(14:41 | 21/08/2019)

Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê (Phụ lục I); Giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê (Phụ lục II) được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1266_SXD-VP_2019-08-16_0955.signed.pdf; Phu luc I TT07BXD - Cac bieu mau.xls; Phu luc II TT07BXD - Giai thich bieu mau.doc