TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công tác cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Kiên Giang

(14:54 | 28/12/2018)

Ngày 07-12-2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã cần thực hiện tốt 06 nhiệm vụ như sau:


Thứ nhất, cải cách thể chế: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đảm bảo đúng quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các sở, ngành, địa phương;  rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra VBQPPL, kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý và công bố các VBQPPL đã hết hiệu lực toàn bộ và một phần; các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án do UBND tỉnh giao

.

Thứ hai, cải cách thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC): Đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính và Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời và niêm yết công khai  các TTHC tại trụ sở cơ quan hành chính các cấp và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương và của tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố bộ TTHC mới. Thường xuyên rà soát các TTHC theo quy định; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ và Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.


Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương; đưa 100% TTHC vào thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính các cấp; duy trì ổn định việc thực hiện cơ chế một cửa điện tử tại sở ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện; đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường tuyên truyền việc thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ phí mai táng/hưởng mai táng phí. Ra mắt và đi vào hoạt Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh Kiên Giang.


Thứ ba, cải cách tổ chức, bộ máy hành chính: Xem xét điều chỉnh sự chồng chéo, bỏ sót hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 09/5/2018 và Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh.


Rà soát tình hình hoạt động và thực trạng quản lý biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập để có kế hoạch chuyển dần sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tiến tới xã hội hóa trong một số lĩnh vực dịch vụ; thành lập sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức sự nghiệp công lập để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao năng lực quản lý hoạt động của các tổ chức Hội, tổ chức phi chính phủ. Các cơ quan hành chính các cấp và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính và dịch vụ công theo mục tiêu đã đề ra đến năm 2020.


Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức


Quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định pháp luật; thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt gắn với thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021. Xây dựng hệ thống danh mục vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm cơ cấu phù hợp.


Đổi mới công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính, của cán bộ, công chức, viên chức; tuyển dụng công chức, viên chức theo hướng công khai, minh bạch, khách quan, khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm phản ánh đúng kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyển dụng. 


Tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ; tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 10/5/2017của UBND tỉnh. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức.


Thứ năm, cải cách tài chính công: Thực hiện và hoàn thiện các cơ chế tài chính về chế tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự nghiệp công tự chủ về thực hiện nhiệm vụ; tự chủ về tổ chức bộ máy và tự chủ về nhân sự. Dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính. Sửa đổi, bổ sung kịp thời quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định của Nhà nước; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí. Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ về tài chính theo quy định hiện hành; thực hiện xã hội hóa đối với các lĩnh vực mà các thành phần kinh tế có thể tham gia (y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao, cơ sở hạ tầng đô thị…). 


Thứ sáu, hiện đại hóa hành chính: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang (Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ). Tập trung đầu tư, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. Thực hiện đầu tư, duy trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước, tăng cường sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong chỉ đạo, điều hành. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ.


Duy trì ổn định và hoạt động có hiệu quả hệ thống một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, cấp xã và các sở, ngành cấp tỉnh. Hoàn thiện Trang thông tin kiểm soát TTHC, hình thành hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Thông tin, tuyên truyền để người dân và các tổ chức nâng cao nhận thức về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang, tiếp cận, sử dụng, khai thác hệ thống một cửa điện tử và các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; cải tiến và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính; đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là xây dựng trụ sở UBND cấp xã, gắn với việc bố trí nơi làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, đảm bảo diện tích, trang thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật./.

BAN BIÊN TẬP