TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

(05:30 | 08/11/2020)

Đến nay, thành phố Hà Nội đã cung cấp 241/1.431 dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 16,8% trên Cổng dịch vụ công quốc gia; còn tối thiểu 189 dịch vụ công trực tuyến cần tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 30/11/2020.

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 30/11/2020. 

Để bảo đảm tiến độ và mục tiêu đề ra, UBND Thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, đôn đốc và đề xuất danh mục các dịch vụ công của thành phố sẽ kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm tối thiểu đạt tỷ lệ 30% (tương đương 189 dịch vụ công) và hoàn thành trước ngày 30/11/2020 theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Văn phòng UBND Thành phố phối hợp với các sở chuyên ngành tiến hành việc khai báo, kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công của thành phố đã kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Các sở chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND Thành phố đẩy nhanh việc khai báo, kiểm thử các dịch vụ công của Thành phố đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm về tiến độ, thời gian theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Chỉ đạo và tổ chức triển khai việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của đơn vị; kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, nhất là các dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

BAN BIÊN TẬP (theo Cổng www.chinhphu.vn)