Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tổ chức bộ máy Sở Xây dựng

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm Quy hoạch xây dựng

(15:05 | 14/06/2018)

Thông tin liên hệ của Trung tâm Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

1. Giám đốc Bùi Thanh Tùng

- Điện thoại cơ quan: (0297) 3925522

- Email công vụ: bttung.sxd@kiengiang.gov.vn

2. Phó Giám đốc Mai Xuân Hòa

- Điện thoại cơ quan: (0297) 3500737

- Email công vụ: mxhoa.sxd@kiengiang.gov.vn

3. Phó Giám đốc Trần Huỳnh Anh

- Điện thoại cơ quan: (0297) 3926656

- Email công vụ: thanh.sxd@kiengiang.gov.vn

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 12/3/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.

I. Về chức năng

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện công tác lập quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh; tham gia giúp Sở quản lý xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt.

2. Trung tâm Quy hoạch xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

II. Về nhiệm vụ và quyền hạn

1. Lập quy hoạch xây dựng các đô thị các khu chức năng ngoài đô thị, khu công nghiệp và điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chuyên ngành theo kế hoạch của tỉnh giao.

2. Giúp Giám đốc Sở thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng (không do Trung tâm lập) trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tham gia quản lý xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt như: Giới thiệu địa điểm xây dựng, hướng dẫn quản lý quy hoạch theo phân cấp.

4. Thực hiện một số nội dung công việc tư vấn xây dựng như: lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông thủy lợi, hệ thống phòng cháy và chữa cháy, khảo sát địa hình và địa chất, quản lý dự án, cung cấp tư liệu, số liệu có liên quan đến quy hoạch xây dựng.

5. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các ngành, các huyện, thị và các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế thực hiện việc quản lý kiến trúc quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn sử dụng đất xây dựng và khai thác sử dụng công trình công cộng đô thị, điểm dân cư nông thôn đúng chính sách và pháp luật.

6. Giúp Sở Xây dựng theo dõi tổng hợp tình hình quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, quản lý kiến trúc, tình hình khai thác quản lý công trình công cộng đô thị, điểm dân cư nông thôn và tình hình sử dụng đất trong tỉnh.

7. Tổ chức thực hiện quản lý các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư (trừ các dự án do Sở Xây dựng trực tiếp giao cho đơn vị khác quản lý).

8. Thực hiện hợp tác và liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh về các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ được giao.

9. Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức thực hiện chế độ tiền lương đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với viên chức theo phân cấp thuộc quyền quản lý của Trung tâm.

10. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

11. Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quy hoạch kiến trúc xây dựng, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Ban Biên tập