Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tổ chức bộ máy Sở Xây dựng

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng

(14:59 | 14/06/2018)

Thông tin liên hệ của Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

1. Giám đốc Nguyễn Minh Chính

- Điện thoại cơ quan: (0297) 3927977

- Email công vụ: nmchinh.sxd@kiengiang.gov.vn

2. Phó Giám đốc Huỳnh Thủy

- Điện thoại cơ quan: (0297) 3927977

- Email công vụ: hthuy.sxd@kiengiang.gov.vn

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-SXD ngày 12/3/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.

I. Về chức năng

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Xây dựng trong lĩnh vực kiểm định chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tư vấn và dịch vụ đối với các lĩnh vực: khảo sát xây dựng; lập dự án đầu tư xây dựng; thiết kế và lập dự toán công trình xây dựng; thẩm tra thiết kế, dự toán công trình xây dựng; thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng và các cấu kiện xây dựng, vật liệu xây dựng của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

3. Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

II. Về nhiệm vụ và quyền hạn

1. Lập dự án đầu tư xây dựng; thiết kế lập dự toán các công trình xây dựng; thẩm tra các hồ sơ thiết kế, dự toán các công trình xây dựng (trừ các công trình do Trung tâm thiết kế);

2. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (vật liệu xây dựng, cấu kiện trong xây dựng, sản phẩm xây dựng hoàn thành) được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác theo yêu cầu của các chủ đầu tư, các cơ quan, tổ chức và các hộ tư nhân;

3. Thực hiện các công tác thí nghiệm (được Bộ Xây dựng công nhận phép thử), thực hiện khảo sát xây dựng; khảo sát đánh giá chất lượng các công trình xây dựng; chứng nhận phù hợp chất lượng; chứng nhận an toàn chịu lực và thực hiện các dịch vụ trong hoạt động xây dựng;

4. Thực hiện công tác giám định tư pháp trong xây dựng theo đúng quy định của pháp luật;

5. Báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm và tình hình chất lượng công trình xây dựng do Trung tâm thực hiện cho Giám đốc Sở Xây dựng theo định kỳ hàng quý, năm và đột xuất khi có yêu cầu;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Ban Biên tập