Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tổ chức bộ máy Sở Xây dựng

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra

(12:57 | 14/06/2018)

Thông tin liên hệ của Thanh tra thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

1. Chánh Thanh tra Lâm Văn Đường

- Điện thoại cơ quan: (0297) 3811913

- Email công vụ: lvduong.sxd@kiengiang.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Quanh

- Điện thoại cơ quan/Fax: (0297) 3811913

- Email công vụ: nvquanh.sxd@kiengiang.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng Phan Minh Tại

- Điện thoại cơ quan/Fax: (0297) 3811913

- Email công vụ: pmtai.sxd@kiengiang.gov.vn

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-SXD ngày 12/3/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.

I. Về chức năng

1. Thanh tra Sở Xây dựng giúp Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Xây dựng theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

2. Thanh tra Sở là tổ chức có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

II. Về nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở; xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm.

4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

5. Hướng dẫn, kiểm tra phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

8. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

9. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

10. Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở.

11. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc phòng, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

12. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

Ban Biên tập