Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tổ chức bộ máy Sở Xây dựng

Xem với cỡ chữAA

Văn phòng

(09:31 | 13/06/2018)

Thông tin liên hệ của Văn phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

1. Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Lân

- Điện thoại cơ quan: (0297) 3811839

- Email công vụ: nnlan.sxd@kiengiang.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng Huỳnh Cẩm Trang (bộ phận Hành chính - Văn thư)

- Điện thoại cơ quan/Fax: (0297) 3811834

- Email công vụ: hctrang.sxd@kiengiang.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thành Nam

- Điện thoại cơ quan/Fax: (0297) 3925474

- Email công vụ: ntnam.sxd@kiengiang.gov.vn

4. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Xây dựng

- Điện thoại cơ quan/Fax: (0297) 3925560

- Email công vụ: tntkq.sxd@kiengiang.gov.vn

5. Bảo vệ Sở Xây dựng

- Ông Võ Thanh Việt: 0918566298

- Ông Võ Hoàng Nam: 0982092904

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-SXD ngày 12/3/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.

I. Về chức năng

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện công tác về tổ chức bộ máy; công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Sở; biên chế của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ; tài chính, tài sản cơ quan; bảo mật, bảo vệ, an ninh, quốc phòng cơ quan; phòng cháy, chữa cháy.

2. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng.

II. Về nhiệm vụ và quyền hạn

1. Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở; cấp trưởng, cấp phó của Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp, thống nhất với các Sở quản lý ngành, lĩnh vực liên quan;

3. Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

5. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

6. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Quản lý và chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở.

Ban Biên tập