Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tổ chức bộ máy Sở Xây dựng

Xem với cỡ chữAA

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(05:18 | 13/06/2018)

Thông tin liên hệ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

1. Giám đốc Lê Quốc Anh

- Điện thoại cơ quan: (0297) 3811830

- Email công vụ: lqanh.sxd@kiengiang.gov.vn

2. Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung

- Điện thoại cơ quan: (0297) 3811832

- Email công vụ: tntrung.sxd@kiengiang.gov.vn

3. Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương

- Điện thoại cơ quan: (0297) 3811831

- Email công vụ: hvtkhuong.sxd@kiengiang.gov.vn

4. Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình

- Điện thoại cơ quan: (0297) 3811833

- Email công vụ: ltbinh.sxd@kiengiang.gov.vn

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-SXD ngày 06/3/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang;

Theo tinh thần cuộc họp giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ngày 30 tháng 10 năm 2018, Sở Xây dựng thông báo nội dung phân công các thành viên trong Ban Giám đốc Sở, cụ thể như sau:

1. Ông Lê Quốc Anh, Giám đốc Sở Xây dựng

- Phụ trách chung và điều hành mọi công việc của cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Sở Xây dựng trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

- Trực tiếp phụ trách tổ chức bộ máy và công tác cán bộ (quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, điều động cán bộ, công chức, viên chức); công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, pháp chế, văn phòng và tài chính cơ quan.

- Chỉ đạo lĩnh vực chuyên môn về ngành Xây dựng đối với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

- Chỉ đạo hoạt động: Văn phòng Thanh tra.

- Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc quy hoạch tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Xây dựng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo xây dựng các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cấp nước an toàn tỉnh; tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

2. Ông Trịnh Nam Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng

- Phân công Phó Giám đốc Sở thường trực, thay mặt Giám đốc Sở điều hành, giải quyết công việc khi Giám đốc Sở đi vắng và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

+ Nhà ở;

+ Công sở;

+ Thị trường bất động sản;

+ Phát triển đô thị;

+ Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

- Chỉ đạo hoạt động: Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật.

- Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

3. Ông Hà Văn Thanh Khương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc.

- Chỉ đạo hoạt động: Phòng Quy hoạch – Kiến trúc; Trung tâm Quy hoạch xây dựng.

- Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

- Thay mặt Giám đốc Sở phối hợp với Công đoàn cơ sở bảo đảm cho tổ chức hoạt động của công tác công đoàn.

4. Ông Lưu Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Hoạt động đầu tư xây dựng; kinh tế xây dựng; vật liệu xây dựng.

- Chỉ đạo hoạt động: Phòng Quản lý xây dựng; Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng.

- Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

- Thay mặt Giám đốc Sở chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.

Ban Biên tập

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2819_TB_SXD.signed (hop thang 10-2018).pdf