TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức công bố, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến Hồ sơ Sơ đồ phân bố khu vực phát triển đô thị thành phố Rạch Giá đến năm 2025

(08:12 | 10/05/2019)

Thực hiện Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Sơ đồ phân bố khu vực phát triển đô thị thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025.

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá phối hợp tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ; Tổ chức công bố[1] trong thời gian 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt; Cung cấp thông tin liên quan đến Sơ đồ phân bố khu vực phát triển đô thị thành phố Rạch Giá đến năm 2025 để nhân dân, các tổ chức có liên quan giám sát và triển khai thực hiện.

Giao cho Trung tâm Quy hoạch Xây dựng phối hợp với phòng Phát triền đô thị và HTKT- Sở Xây dựng, phòng Quản lý đô thị thành phố Rạch Giá hoàn chỉnh hồ sơ; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá tổ chức công bố; thực hiện việc giao, nhận hồ sơ cho các đơn vị liên quan để lưu trữ (kèm theo Phụ lục Danh sách các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ[2] Sơ đồ phân bố khu vực phát triển đô thị thành phố Rạch Giá đến năm 2025).

Sở Xây dựng thông báo đến Quý cơ quan biết, phối hợp thực hiện./.

 

[1] - Hình thức công bố: theo quy định tại Khoản 12 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018.

  - Nội dung công bố: toàn văn Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Bản vẽ Sơ đồ phân bố các khu vực phát triển đô thị thành phố Rạch Giá đến năm 2025 và Bản đồ các dự án phát triển đô thị ưu tiên đầu tư.

[2] Hồ sơ lưu trữ gồm: Quyết định phê duyệt, Bản vẽ A0 (màu, trắng đen), Bản vẽ A3 (màu), Thuyết minh, Đĩa CD.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1052_QD-UBND.signed.pdf; 638_SXD-PTDT_2019-05-09_1459.signed.pdf; Cac ban ve kem theo QD 1052 UBND 2019.pdf