TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện rà soát, bổ sung định mức xây dựng công trình theo Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Bộ Xây dựng

(09:59 | 04/03/2019)

Thực hiện theo Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn công tác rà soát định mức trong Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung như sau:

1. Kiểm tra, rà soát các định mức do Bộ Xây dựng, Bộ chuyên ngành đã ban hành có bất cập cần được điều chỉnh bổ sung, sửa đổi, thay thế.

(Quy trình thực hiện và yêu cầu đối với công tác rà soát được quy định tại mục 2.1 phần II ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-BXD).

2. Rà soát và xây dựng bổ sung định mức cho các công tác mới (nếu có) trên địa bàn tỉnh.

(Quy trình thực hiện và yêu cầu đối với công tác xây dựng bổ sung được quy định tại mục 2.2 phần II ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-BXD).

3. Rà soát các định mức đặc thù và dịch vụ công ích đô thị của UBND tỉnh đã công bố để ban hành sau khi thỏa thuận với Bộ Xây dựng.

(Quy trình thực hiện và yêu cầu đối với công tác rà soát được quy định tại mục 2.1 phần II ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-BXD).

Để kịp thời tham mưu báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng, đề nghị các đơn vị tổng hợp báo cáo rà soát bằng văn bản theo mẫu báo cáo tại Phụ lục số 1 hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-BXD và gửi về Sở Xây dựng theo địa chỉ số 745B Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trước ngày 15/3/2019 để Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.   

Sở Xây dựng kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, phối hợp triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Sở Xây dựng theo đúng thới gian quy định./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2019 CV 229 Thuc hien ra soat DMXD cong trinh KGDOC.pdf; QD 637 BXD 2019 Ban hanh HD cong tac ra soat dinh muc va gia XD.pdf