TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng năm 2018

(15:57 | 16/11/2018)

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng; Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại Công văn số 4741/VP-KTCN ngày 24/8/2018 về việc thực hiện Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng và Công văn số 4742/VP-KTCN ngày 24/8/2018 về việc thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng (đính kèm theo Công văn này).

Để có cơ sở thu thập, tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh các chỉ tiêu, thông tin thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định của Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 và Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc thu thập, tổng hợp các thông tin thống kê, cung cấp cho Sở Xây dựng với một số yêu cầu sau:

1. Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê (Phụ lục I); Giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê (Phụ lục II) được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng: XIN MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI.

2. Trách nhiệm thu thập, tổng hợp và gửi báo cáo: Xem chi tiết tại Phụ lục đính kèm theo Công văn này.

3. Kỳ và thời hạn báo cáo thống kê:

a) Báo cáo thống kê 6 tháng được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối cùng của tháng 6 của kỳ báo cáo thống kê.

b) Báo cáo thống kê năm được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối cùng của tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê.

c) Thời hạn báo cáo được ghi tại góc trên bên trái của biểu mẫu thống kê là kỳ báo cáo do Sở Xây dựng gửi báo cáo cho Bộ Xây dựng. Riêng các đơn vị thu thập, tổng hợp và gửi báo cáo cho Sở Xây dựng được quy định như sau:

- Báo cáo 6 tháng (Biểu số 01/BCĐP, Biểu số 02/BCĐP, Biểu số 13/BCĐP): Gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 05/6 của năm báo cáo.

Ví dụ: Năm 2018, cơ quan, đơn vị gửi báo cáo cho Sở Xây dựng trước ngày 05/6/2018; Sở Xây dựng tổng hợp gửi báo cáo cho Bộ Xây dựng trước ngày 15/6/2018.

- Báo cáo sơ bộ năm: Gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 05/12 của năm báo cáo.

Ví dụ: Năm 2018, cơ quan, đơn vị gửi báo cáo cho Sở Xây dựng trước ngày 05/12/2018; Sở Xây dựng tổng hợp gửi báo cáo cho Bộ Xây dựng trước ngày 15/12/2018.

- Báo cáo chính thức năm: Gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 05/02 năm sau năm báo cáo.

Ví dụ: Báo cáo chính thức năm 2018, cơ quan, đơn vị gửi báo cáo cho Sở Xây dựng trước ngày 05/02/2019; Sở Xây dựng tổng hợp gửi báo cáo cho Bộ Xây dựng trước ngày 15/02/2018.

Trường hợp ngày gửi báo cáo trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, nghỉ tết thì hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày đầu tiên của tuần tiếp theo.

4. Báo cáo thống kê được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và qua hệ thống báo cáo điện tử. Hệ thống báo cáo điện tử được xác định thông qua: Phần mềm báo cáo thống kê chuyên dùng (nếu có); Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của tỉnh; Thư điện tử công vụ.

5. Các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng kiểm tra, thẩm định số liệu các biểu báo cáo thống kê ngành Xây dựng theo quy định.

Nhận được Công văn này, rất mong lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương chỉ đạo, phân công các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thu thập, tổng hợp số liệu và gửi báo cáo cho Sở Xây dựng đầy đủ và đúng thời gian nói trên./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2892-SXD-VP.signed.pdf