TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 và Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng

(20:39 | 12/09/2018)

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng; Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại Công văn số 4741/VP-KTCN ngày 24/8/2018 về việc thực hiện Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng và Công văn số 4742/VP-KTCN ngày 24/8/2018 về việc thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng (đính kèm theo Công văn này).

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tại địa tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh để phục vụ tính toán các chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng, tổng hợp chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng và gửi báo cáo định kỳ về Bộ Xây dựng theo quy định của Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 và Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2018).

Để việc triển khai thực hiện tốt các quy định của 02 Thông tư nói trên, Sở Xây dựng đề nghị các lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Trưởng các phòng quản lý chuyên ngành Xây dựng cấp huyện quan tâm một số nội dung sau:

1. Triển khai các nội dung về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý (kèm theo Công văn này Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 và Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng).

2. Lãnh đạo, chỉ đạo và cử đầu mối phối hợp với Sở Xây dựng triển khai thực hiện công tác thu thập, tổng hợp và báo cáo các chỉ tiêu thống kê thuộc phạm vi trách nhiệm phải cung cấp thông tin, số liệu thống kê theo quy định.

3. Tổ chức thu thập, xây dựng và gửi báo cáo thống kê định kỳ, đúng hạn theo quy định cho Sở Xây dựng (có văn bản đôn đốc sau).

Rất mong các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh quan tâm, phối hợp và giúp Sở Xây dựng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Xây dựng và UBND tỉnh giao cho./.

Mời bấm vào để xem chi tiết Công văn số 2437/SXD-VP và 02 Thông tư 06/2018/TT-BXD, Thông tư 07/2018/TT-SXD

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2437-SXD-VP.signed.pdf