TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Cài đặt và sử dụng ứng dụng Phòng, chống Covid-19 quốc gia (PC-Covid)

(08:59 | 07/11/2021)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Kiên Giang về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Yêu cầu công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên và người lao động thuộc Sở Xây dựng:

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế chung sống an toàn với dịch bệnh; Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 12-10-2021 của Tỉnh ủy Kiên Giang về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; Kế hoạch số 23/KH-TBTT ngày 12/10/2021 của Tiểu ban Truyền thông về hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

- Cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid cho mình và người thân; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến cơ quan, đơn vị liên hệ làm việc biết, cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid bằng hình thức phù hợp. Cài đặt tại https://pccovid.gov.vn

- Thông tin chi tiết về ứng dụng PC-Covid và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải tại địa chỉ: https://pccovid.gov.vn/tai-lieu

- Phát huy tinh thần gương mẫu, nâng cao ý thức và trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời vận động người thân trong gia đình hạn chế đi lại khi không thật sự cần thiết, không tập trung đông người để phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 (Công văn số 2046/UBND-KGVX ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh).

(các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo kèm theo bên dưới)

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1270-STTTT-TTBCBC.signed.pdf; 128.signed.pdf; 2617-QD-UBND.signed.pdf; 33-khtu T.truyen PC dich covid-19.signed.pdf; 4800_QĐ_YT.pdf; Kh 23_KH-TBTT.pdf