TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

(16:49 | 02/11/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn tại Công văn số 8192/VP-KT ngày 19/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP theo nội dung Công văn số 4089/BXD-KTXD ngày 01/10/2021 của Bộ Xây dựng.

Qua nghiên cứu, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành Định mức xây dựng, Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn xác định các chỉ tiêu Kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

- Các Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021 và thay thế các Thông tư số 09/2019/TT-BXD, Thông tư số 10/2019/TT-BXD, Thông tư số 11/2019/TT-BXD, Thông tư số 14/2019/TT-BXD, Thông tư số 15/2019/TT-BXD, Thông tư số 16/2019/TT-BXD, Thông tư số 17/2019/TT-BXD, Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 và Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng.

- Sở Xây dựng thông báo đến các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố biết và tổ chức thực hiện theo các quy định tại các Thông tư nêu trên.

- Toàn văn của các Thông tư được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, địa chỉ: www.moc.gov.vn.

2. Về việc xác định công bố giá vật liệu, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công công trình, bộ đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng của địa phương:

- Đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 đã được UBND tỉnh Kiên Giang ban hành tại Quyết định 2430/QĐ-UBND ngày 13/10/2021.

- Giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng sẽ được công bố định kỳ theo quy định.

- Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh xin chủ trương xác định Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, lập Bộ đơn giá xây dựng công trình theo quy định hiện hành và dự kiến trình UBND tỉnh công bố trong tháng 10/2021.

Sở Xây dựng thông báo để các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố biết, thực hiện./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV 2301-SXD-QLXD.signed.pdf