TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

(05:19 | 02/09/2021)

Ngày 25/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BXD về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.

Sở Xây dựng thông báo đến các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện theo các quy định tại Thông tư nêu trên.

Toàn văn của Thông tư số 10/2021/TT-BXD được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (https://moc.gov.vn/) hoặc theo tệp tin đính kèm.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1914-SXD-QLXD.signed.pdf; BXD_10-2021-TT-BXD_25082021.pdf