TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn công tác chuyên môn về xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:34 | 14/10/2019)

Thời gian qua công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được những kết quả nhất định, các cấp chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn, chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan trong việc kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực ngành theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, do quy định pháp luật ngành xây dựng còn nhiều chồng chéo, thiếu đồng bộ, công tác tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng như: công bố công khai quy hoạch xây dựng, công tác cắm mốc giới xây dựng theo quy hoạch …vẫn còn nhiều hạn chế đã gây khó khăn trong việc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành xây dựng để làm cơ sở xử lý các hành vi phạm về xây dựng chưa phù hợp với tình hình thực tế địa phương đã làm phát sinh khiếu nại, khiếu kiện các định hành chính có liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Trên cơ sở đó ngày 24/9/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức cuộc họp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý vi phạm hành chính (trong đó có liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng) đối với các Sở, ngành có liên quan và căn cứ ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng  tại Thông báo số 622/TB-VP ngày 27/9/2019. Nhằm đảm bảo tính thống nhất của các Sở, ngành và địa phương trong quá trình xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng có ý kiến và hướng dẫn các huyện, thành phố trên địa bàn trong tỉnh thực hiện một số công tác chuyên môn về lĩnh vực xây dựng cụ thể như sau:

I.Về xử lý vi phạm hành chính về xây dựng.

1. Nếu công trình  xây dựng vi phạm về pháp luật  Luật đất đai ( lấn đất, chiếm đất  để xây dựng, xây dựng không đúng mục đích sử dụng đất..) đồng thời vi phạm về pháp luật  xây dựng ( xây dựng không phù hợp quy hoạch xây dựng, xây dựng không có giấy phép xây dựng…), thì xử phạt theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Trường hợp quy hoạch xây dựng đã được người có thẩm quyền phê duyệt  nhưng chưa tổ chức công bố quy hoạch xây dựng theo qui định, nhưng  đủ điều kiện để xin phép xây dựng thì xử phạt vi phạm hành chính  theo Nghị định 139/2017/NĐ- CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về  hành vi xây dựng không có giấy phép xây dựng mà theo qui định phải có giấy phép xây dựng.

3. Đối với trường hợp xây dựng vi phạm chỉ giới xây dựng mà chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới giao thông, thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về giao thông.

II. Về công bố quy hoạch xây dựng

           Đối với các quy hoạch xây dựng đã được người có thẩm quyền phê duyệt thì UBND cấp huyện, cấp xã phải tổ chức công bố công khai quy hoạch và phải tổ chức thực hiện công tác cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa theo đúng quy định.

           Đề nghị UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các Phường, Xã, Thị Trấn tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để phối hợp xử lý./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1638_SXD-TTra_2019-10-07_1529.signed.pdf