TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành

(14:40 | 01/10/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 12/10/2018 về tuyên truyền, phổ biến các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ năm; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 07/3/2019 về tuyên truyền, phổ biến các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6, trong đó có triển khai, quán triệt Luật Tố cáo năm 2018, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 18/02/2019 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 01/3/2019 về triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 20/3/2019 của Sở Xây dựng về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 20/3/2019 của Sở Xây dựng về triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ năm, thứ sáu và phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực chuyên ngành xây dựng (trong đó đã triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo năm 2018).

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 12/10/2018 về tuyên truyền, phổ biến các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ năm; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 07/3/2019 về tuyên truyền, phổ biến các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6, trong đó có triển khai, quán triệt Luật Tố cáo năm 2018, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 18/02/2019 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 01/3/2019 về triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 20/3/2019 của Sở Xây dựng về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 20/3/2019 của Sở Xây dựng về triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ năm, thứ sáu và phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực chuyên ngành xây dựng (trong đó đã triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo năm 2018).

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1432A_SXD-TTra_2019-09-27_1635.signed.pdf; 298.signed_2.pdf; Luat PCTN nam 2018.pdf; Luat To cao 25_2018_QH14_336713 (1).pdf; ND 31 huong dan Luat To cao.signed_2.pdf; nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung.pdf