TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chương trình - Dự án - Đề án - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

(14:00 | 18/10/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; Công văn số 1664-CV/BTCTU  ngày 08-10-2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; Công văn số 1193/SNV-TCCCVC ngày 24/9/2020 của Sở Nội vụ về việc xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.

Ngày 12/10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 1928/KH-SXD về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 (đính kèm).

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1928_KH-SXD_2020-10-14_1044.signed.pdf