TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Sơ lược Sở Xây dựng

Xem với cỡ chữAA

Vị trí và chức năng của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(05:10 | 13/05/2023)

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

(trích: Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang)

1. Tổ chức bộ máy

- Lãnh đạo Sở (hiện có): Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở (hiện có):

+ Văn phòng

+ Thanh tra

+ Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

+ Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật

+ Phòng Quản lý xây dựng

+ Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (hiện nay):

+ Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng

+ Trung tâm Quy hoạch xây dựng

2. Thông tin liên hệ

Địa chỉ trụ sở: Số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại/Fax: (0297) 3811834
Website: https://sxd.kiengiang.gov.vn/
Email: sxd@kiengiang.gov.vn

BAN BIÊN TẬP